Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle door SOETEN BV afgesloten overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen. Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de klant: de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel- en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

Definities
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Visionxr (Soeten SOETEN) wordt gesloten.

1.2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, per e-mail of via sociale media bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Vision XR.

1. Betaling
1.1. De facturen van SOETEN zijn steeds betaalbaar op haar maatschappelijke zetel. Deze facturen zijn contant betaalbaar bij het uitreiken. Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand of gedeelte van een maand.
Daarenboven, bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met een conventionele schadevergoeding ten belope van 12% met een minimum van 125,00 EUR. Wanneer in afwijking van het bovenstaande door SOETEN toch afbetalingstermijnen worden toegestaan, werden de nog niet vervallen termijnen oftewel het onbetaalde bedrag volledig opeisbaar bij de eerste wanbetaling. Hetzelfde geldt wanneer de klant geaccepteerde wissels laat protesteren. Bij wanbetaling vervalt elk en ieders recht op commissie of bedongen korting.
1.2. In geval van achterstallige betaling behoudt SOETEN zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding, haar prestaties op te schorten, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, behoudens andere overeenkomsten tussen partijen, vanaf de regularisatie van alle betalingen, zijnde de integrale onbetaalde hoofdsom inclusief gebeurlijke intresten en schadevergoeding.
1.3. ledere achterstallige betaling, zelfs gedeeltelijk, vanwege de klant op de vervaldatum, laat SOETEN toe bij rechte en automatisch het contract ontbonden te verklaren. De kennisgeving van deze ontbindingsverklaring kan via elke gerechtelijke weg geschieden. De verwijlinteresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven aan SOETEN verschuldigd.

Aansprakelijkheid
1. Voor zover Vision XR bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Vision XR weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Vision XR op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Vision XR het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Vision XR.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Vision XR slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Vision XR voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. De opdrachtgever vrijwaart Vision XR voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Vision XR.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Vision XR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Vision XR is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. Vision XR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Vision XR wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Vision XR aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Vision XR mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan Vision XR. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die Vision XR daardoor lijdt.

Levering- of afwerkingstermijnen
Leverings- of afwerkingstermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief gegeven en geven de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij Vision XR .
2. Vision XR gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
3. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Vision XR eerst een basisontwerp of laat deze door derden maken en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Vision XR. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Vision XR ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Vision XR over tot het voltooien van de volledige website.
4. Mocht Vision XR onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Vision XR alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Vision XR een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
5. Door Vision XR gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze aan de opdrachtgever opgeleverd.

Forfaitaire schadevergoeding bij beëindiging van de overeenkomst
Wanneer de klant een verbintenis niet nakomt dan heeft SOETEN de keuze tussen de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de overeenkomst, in voorkomend geval volgens artikel 2 in fine, tegen een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de aannemingssom tenzij SOETEN kiest voor de vergoeding van de bewezen schade.

Reclamatie
1. de opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Vision XR, waarna Vision XR deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Vision XR binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Buitengebruikstelling
1. Vision XR heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Vision XR niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Vision XR zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Vision XR kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Vision XR gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Klachten
Overeenkomstig art 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, moet elke klacht of opmerking reeds bij de levering en wanneer het een verborgen gebrek betreft onmiddellijk bij de ontdekking worden gemeld. Wanneer de ontvangst van de tijdige klacht niet per kerende schriftelijk door SOETEN wordt bevestigd, moet de klacht of opmerking op straffe van niet-ontvankelijkheid bovendien binnen de vijf dagen in een omstandig schrijven met duidelijke verwijzing naar de datum van klacht of opmerking bij middel van aangetekende brief aan SOETEN ter kennis worden gebracht en bevestigd. De vrijwaring tegen verborgen gebreken is strikt beperkt tot het herstellen van de defecte stukken in de werkplaats, zonder recht op vergoeding wegens abnormale sleet of eender welke gevolgschade. Zichtbare gebreken worden gedekt door aanvaarding van het goed indien de klant op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst het gebrek kende of er redelijkerwijze van op de hoogte diende te zijn. In geen geval heeft de klant het recht de ontbinding van de overeenkomst te vragen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.

Rechts- en forumkeuze
1. Op alle door SOETEN afgesloten overeenkomsten zal enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing zijn. Deze bepaling geldt in elk geval, ongeacht de hoedanigheid van partijen, de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of waar de overeenkomst dient uitgevoerd, voor zover de bepaling van het toepasselijk recht is toegelaten.
2. Alle vorderingen in rechte in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Oostende of de Vrederechter van het Kanton te Oostende. SOETEN kan echter tevens de vorderingen in rechte aanhangig maken voor de Rechtbank die bevoegd zou zijn zonder toepassing van de beding. Dit alles voor zover de bepaling van de bevoegde rechtbank is toegelaten.
3. Indien enige bepaling van deze contractuele voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. Bij interpretatie van deze contractuele voorwaarden is de Nederlandstalige versie doorslaggevend.

Overdracht van rechten en verplichtingen
Vision XR noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Wijziging van de voorwaarden
1. Vision XR behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Copyright
1. Al het door Vision XR vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vision XR niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Vision XR gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Vision XR vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Vision XR een contract is aangegaan.
2. Het eigendom van door Vision XR verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Vision XR, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval Vision XR hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom Vision XR gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
3. Vision XR behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Overmacht
1. Vision XR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Vision XR als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Vision XR alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Vision XR geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Vision XR tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
3. Vision XR is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Vision XR geen invloed kan uitoefenen.